រូប​ខាង​ក្រោម​នេះជា​គំរូប័ណ្ណ​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​​សំរាប់​ប្រគល់​​​ជូន​​សប្បុរសជន​ដែល​បាន​ធ្វើការ​បរិច្ចាកដើម្បី​ឧបត្ថម្ភគំរោង​របស់​ដែអង្គការ Techno Charity ដើម្បី​ជា​ការថ្លែង​អំណរ​គុណ​​ និង ទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍សំរាប់​កាយវិការសប្បុរសធម៌របស់​ពួក​គាត់។

thanks card template

Laeave a Reply