កាសែត CambodgeSoir បាន​ចេញផ្សាយ​អត្ថបទ​មួយអំពី​អង្គការ Techno Charity ដែលមានចំណង​ជើងថា “Matiere grise pour eau potable” នៅលើទំព័រកាសែត​ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា – ថ្ងៃទី៦​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩​ នៅទំព័រទី៧។

TC article on Camgodge Soir

Laeave a Reply