បទសម្ភាសន៍​ជា​មួយ​សមាជិកនៃ Techno Charity បាន​ផ្សាយ​តាមវិទ្យុ Radio France International។ សូមចុចដើម្បីអាន​អត្ថបទ​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​និង​ស្តាប់បទសម្ភាសន៍ពិស្តារ។


Laeave a Reply