អាសយដ្ឋាន : 25 rue Paul Valery 77600 Bussy Saint Georges, France

កម្ពុជា

លោក ផ្លុង ថងរ៉ាក់
វិស្វករគុណភាព
Kampot Cement Company Limitted
ទូរស័ព្ទដៃ: +855 (0) 12 500 554 | + 855 (0) 11 500 211
អ៊ីមែល: thangrak [at] gmail [dot] com

លោក ហុង លាង​អ៊ី
អ្នក​ចាត់​ការ​ទូទៅ
Lotus Engineering Co., Ltd
ទូរស័ព្ទដៃ: +855 (0) 12 388 609
អ៊ីមែល: leangy [at] gmail [dot] com

អូស្ត្រាលី

លោក ផួង សូដា
12 Betha Street Springvale
VIC 3171 Australia.
ទូរស័ព្ទដៃ: +61 (0) 4 3169 7272
អ៊ីមែល: soda.phuong [at] gmail [dot] com

បារាំង/វៀតណាម

លោក លី រិទ្ធិ
25 rue Paul Valery
77600 Bussy Saint Georges, France
ទូរស័ព្ទ: +33(0) 6 18 91 05 61
Fax.: +33(0) 3 27 53 16 67
អ៊ីមែល: lyrith [at] hotmail [dot] com

លោក ទូច សិរីសិទ្ធី
GETALP, LIG-campus, BP 53
385, rue de la Bibliothèque
38041 Grenoble Cedex 9, France
អ៊ីមែល: touch.sereysethy [at] gmail [dot] com

សហរដ្ឋអាមេរិច

លោក ​ហង្ស សុវណ្ណឌី
1185 Collier RD NW Apt 6B,
Atlanta GA 30318
ទូរស័ព្ទដៃ: (+1) 404 512 5766
អ៊ីមែល: hangsovandy [at] yahoo [dot] com

លោក កើត វ៉ាន់ដន
17 Clinton Street
Lynn, MA 01902, USA
ទូរស័ព្ទ: (+1) 781 346 1738
អ៊ីមែល: vandan.keuth [at] gmail [dot] com or keuthv [at] wit [dot] edu
វ៉ិបសាយ: www.vandankeuth. blogspot. com

ជប៉ុន

លោក សារិន សុភមង្គល
Saitama-ken, Honjo-shi, Kurizaki 167-6,
Honjo Dormitory A207
3670032
ទូរស័ព្ទដៃ: (+81) 65430043
អ៊ីមែល: mungkol [at] gmail [dot] com

សិង្ហបុរី

លោក ផេង សុខដុម
Blk 914 Tampines St 91
#07-25, Singapore 520914
ទូរស័ព្ទដៃ: 84336582
អ៊ីមែល: sokhodom [at] gmail [dot] com

Laeave a Reply