បញ្ជីឈ្មោះសប្បុរសជនសំរាប់​គំរោង​បច្ចុប្បន្ន
.
គំរោង ​បច្ចុប្បន្ន៖ ទឹកស្អាតសំរាប់​អ្នកក្រីក្រ
លេងរៀង ឈ្មោះ
1 Mr. LIM Sovanvichet & Ms. SOK Monida
2 Mr. HANG Sovandy
3 Mr. TOUCH Sereysethy
4 Ms. CHHUN Sophea
5 Mr. LY Rith
6 Mr. PLONG Thangrak and his family
7 Ms. CHEA Sophany
8 Mr. TANG Meng Kuong
9 Mr. KHOV Makara
10 Mr. CHHUO Vaung
11 Mr. HUN Kanal
12 Mr. LAY Loth
13 Mr. PHAL Sopheak
14 Mr. SOMETH Kolneath
15 Mr. HO Van Pierre
16 Mr. HENG Rattanak
17 Mr. NEAK Long Chrea
18 Mr. HENG Bunly and His wife
19 Ms. IN Sokneang
20 Mr. LIM Eng (AMCONCEP)
21 Mr. TUNG Cheak Tong
22 Ms. THARITH Sokleakhena
23 Ms. SAY Moniphal
24 Mr. LONG Seang Meng
25 Mr. BARIBAULT Mathieu
26 Mr. HO Phai Roeung & Ms. HO Christine
27 Ms. PRUM Sophea
28 Mr. KONG Marry & Ms. ROS Sophak
29 Ms. KIM Chantha
30 Mr. LONG Veasna
31 Mr. Jemal Nejah
32 Mr. HUON Chanthearith
33 Mr. KIEN Sokhen
34 Mr. KEUTH Vandan
35 Mr. LY Sophal & Ms. LY Phala
36 Mr. YIM Sakun
37 Ms. LA Phala
38 Mr. SENG Sophaep & Ms. ROS Pichvorleak
39 Mr. BUN Long
40 Mr. SAM Sethserey
41 Mr. PHU Trorng
42 Mr. THACH Kilarith
43 Mr. SIM Saren & Ms. SIM Marina
44 Mr. TAN Monorith
45 Ms. SUY Savory
46 Ms. RUN Kunthy
47 Ms. UNG Mengieng
48 Mr. & Mrs. PHUONG Soda
49 Mr. & Mrs. LONG Tan
50 Mr. & Mrs. MEN Molin
51 Mr. Dominique BEZY
សរុប: 1157 USD និង 720 Euro *

* ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​សរុបនៅទីនេះខុស​ពីចំនួន​ ទឹក​ប្រាក់​សរុបនៅ​ទំព័រ បរិច្ចាក ។ ដោយសារនៅនៅ​ទំព័រ បរិច្ចាក បង្ហាញតែ ចំនួន​ ទឹក​ប្រាក់អ្នក​ដែល​ធ្វើការ បរិច្ចាក on-line។

.

បញ្ជីឈ្មោះសប្បុរសជនសំរាប់ ​គំរោងចាស់

.

គំរោងទី២៖ ឧបត្ថម្ភ​កុមាររបស់យើង
លេខរៀង ឈ្មោះ
1 Mr. VANN Channa
2 Mr. LIM Sovanvichet & Mrs. SOK Monida
3 Mr. LAY Oro
4 Mr. YIM Sakal
5 Mr. LY Rith
6 Mr. TOUCH Sereysethy
7 Mr. NUON Seila
8 Mr. SUY Sary
9 Mr. PICH Kosal
10 Mr. CHHAY Sopheak
11 Mr. HO Phai Roeung
12 Mr. TONG Chea Tong
13 Association des étudiants khmère à Lyon
14 Mr. PLONG Thangrak
15 Mr. PHENG Sokhodom & Miss SAMBO Phossdey
16 Mr. SEM Samnang
17 Mr. SARIN Supheakmungkol
18 Mr. YOEUN Kuntearak
19 Mr. KIEN Sokhen
20 Mr. HONG Leang Y
សរុប: 853.30 USD

………………….

គំរោងទី១: នាំយកទឹកស្អាតដើម្បីសង្គ្រោះជីរិត
លេខរៀង ឈ្មោះ
1 Mr. LIM Sovanvichet & Mrs. SOK Monida
2 Mr. PLONG Thangrak
3 Mr. CHAN Rithy
4 Mr. SENG Sam Ath
5 Mr. LAY Oro
6 Mr. SUY Sary
7 Mr. SEM Samnang
8 Mr. SOY Ty
9 Mr. TUN Lina
10 Mr. HONG Leang Y
11 L’Association des Cambodgiens de l’Isère (ACI)
12 Mr. DONN Kong
សរុប: 1000 USD

Laeave a Reply